Odstúpenie od zmluvy

V zmysle bodu 7.4 Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy u predávajúceho doručením písomného odstúpenia a vrátením tovaru predávajúcemu a to buď:

  • poštou na adresu S PoweR export - import, s.r.o., Pobočka Prešov, Budovateľská 50, 080 01 Prešov
  • osobne na adrese S PoweR export - import, s.r.o., Pobočka Prešov, Budovateľská 50, 080 01 Prešov
  • emailovom na adresu saris@spower-exim.sk
  • odoslaním formulára na odstúpenie, ktorý je možné odoslať elektronicky prostredníctvom nasledovného odkazu.

Pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa bodu 7.1 Všeobecných obchodných podmienok, je kupujúci povinný doručiť výrobok v stave, aby ho bolo možné ďalej užívať, čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane všetkého príslušenstva a spolu s dokladom, ktorý preukazuje záväzkový vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim (doklad o kúpe výrobku).

Ostatné podmienky odstúpenia od zmluvy sú bližšie špecifikované v článku 7 Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho.