Všeobecné obchodné podmienky

 

Spoločnosti S PoweR export - import, s.r.o., so sídlom Pečnianska 31, 851 01, Bratislava, IČO: 31 367 551, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 6561/B (ďalej aj ako „Predávajúci“) pre predaj tovaru prostredníctvom internetového predaja.

 

1.  Všeobecné ustanovenia

1.1  Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP) platia pre všetky dodávky tovaru realizované Predávajúcim prostredníctvom internetového predaja. 

1.2  Kupujúcim sa na účely VOP rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s Predávajúcim uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho www.spower-exim.sk (ďalej len „Webová stránka“). Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje Predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý Predávajúci ponúka.

1.3  Úplný obsah záväzkového vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim je tvorený uzatvorenou kúpnou zmluvou a týmito VOP.

1.4  Tieto VOP boli vypracované najmä v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.5  Kontrolu dodržiavania právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa uskutočňuje Slovenská obchodná inšpekcia. Príslušným kontrolným orgánom pre Bratislavský kraj je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, Odbor výkonu dozoru a Právny odbor.

 

2.  Tovar

2.1  Tovarom sa na účely VOP rozumejú všetky produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke na Webovej stránke alebo tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho.

2.2  Sortiment internetového výdaja spolu s opisom hlavných vlastností, cenou a informatívnym údajom o ich dostupnosti je uvedený na Webovej stránke v sekcii Produkty.

 

3.  Prijímanie objednávok / uzatváranie kúpnych zmlúv

3.1  Kupujúci realizuje objednávku tovaru na základe

3.1.1  elektronickej objednávky uvedenej na Webovej stránke v sekcii s názvom Pokladňa po vložení vybraných produktov do nákupného košíka a prejdení do sekcie Pokladňa (ďalej aj ako „Elektronická objednávka“);

3.1.2  telefonickej objednávky na telefónnom čísle: [•] (ďalej aj ako „Telefonická objednávka“);

3.1.3  emailovej objednávky na adrese: blava@spower-exim.sk(ďalej aj ako „Emailová objednávka“).  

(ďalej spoločne aj ako  „Objednávka“)

3.2  V rámci sekcie Pokladňa si Kupujúci môže pri Elektronickej objednávke zvoliť medzi nákupom bez registrácie na Webovej stránke alebo ako registrovaný zákazník po registrácii prostredníctvom registračného formulára. Registrovaní zákazníci môžu nakupovať rýchlejšie, môžu byť informovaní o stave objednávky a uložiť si sledovanie predchádzajúcich zásielok a vykonaných objednávok.

3.3  Obsahom každej Objednávky, okrem bodu 3.3.4 a 3.3.6, ktorý platí len pre Elektronickú objednávku,  budú tieto údaje: 

3.3.1  fakturačné údaje Kupujúceho: 

3.3.1.1  meno a priezvisko Kupujúceho, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu;

3.3.1.2  fakturačná adresa Kupujúceho;

3.3.1.3  dodacia adresa Kupujúceho za predpokladu, že sa nezhoduje s fakturačnou adresou Kupujúceho;

3.3.1.4  elektronická adresa Kupujúceho;

3.3.1.5  telefónne číslo Kupujúceho;

3.3.2  zvolený spôsob platby za tovar;

3.3.3  zvolený spôsob dopravy tovaru;

3.3.4  súhlas Kupujúceho s VOP;

3.3.5  potvrdenie Kupujúceho, že bol oboznámený s tým, že súčasťou Objednávky je povinnosť zaplatiť cenu;

3.3.6  potvrdenie odoslania Objednávky Kupujúcim.

3.4  Kupujúci môže Elektronickú objednávku odoslať až potom, čo na Webovej stránke vyjadrí svoj súhlas so znením VOP.

3.5  Prijatá Objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.

3.6  Pri Elektronickej objednávke je kúpna zmluva uzatvorená, keď Predávajúci potvrdí prijatie Elektronickej objednávky Kupujúcemu a to zaslaním emailovej správy na emailovú adresu uvedenú Kupujúcim v Elektronickej objednávke. 

3.7  Potvrdenie prijatia Objednávky (ďalej len „Potvrdenie“) obsahuje: 

3.7.1  označenie objednaného tovaru s uvedením počtu kusov jednotlivých produktov;

3.7.2  celkovú cenu Objednávky vrátane kúpnej ceny a poplatkov;

3.7.3  spôsob platby za tovar;

3.7.4  miesto doručenia/odovzdania tovaru;

3.7.5  spôsob doručenia/dopravy tovaru.

3.8  Pri Telefonickej a Emailovej objednávke Predávajúci po prijatí Telefonickej objednávky alebo Emailovej objednávky doručí Kupujúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v danej objednávke Potvrdenie, znenie VOP spolu s formulárom na odstúpenie od kúpnej zmluvy a žiadosť o udelenie súhlasu s VOP. Súhlas s VOP je možné zaslať elektronicky na emailovú adresu Predávajúceho: blava@spower-exim.skalebo poštou na adresu prevádzky Predávajúceho: Pečnianska 15, Bratislava 85101 (ďalej len „Prevádzka Predávajúceho“). Súhlas s VOP je možné udeliť tiež písomne priamo na Prevádzke Predávajúceho. Udelením súhlasu s VOP sa považuje kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim za uzatvorenú. 

3.9  Ak v dôsledku chyby interného informačného systému Predávajúceho si Kupujúci objedná tovar za zjavne neprimerane nízku cenu, ktorá bola zverejnená omylom, má Predávajúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak medzi stranami nedošlo ešte k uzavretiu kúpnej zmluvy, vyhradzuje si Predávajúci pre tento prípad právo na zrušenie takejto Objednávky. Predávajúci bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy Kupujúcemu alebo zrušenia Objednávky vráti Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo prijatej Objednávky. 

 

4.  Platobné podmienky

4.1  Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu včas a riadne tak, ako bude táto uvedená v príslušnej faktúre alebo na pokladničnom doklade. V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny, náklady na prepravu tovaru, náklady dobierky, náklady doručovania tovaru, náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. Tieto poplatky a náklady znáša Kupujúci. 

4.2  Kupujúci môže za tovar zaplatiť niektorým z nasledovných spôsobov, tak ako budú zobrazené na Webovej stránke: 

4.2.1  platbou v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru v Prevádzke Predávajúceho;

4.2.2  platbou na dobierku kuriérovi pri prevzatí zásielky. Platba sa zrealizuje v hotovosti;

4.2.3  platbou vopred prevodom na účet Predávajúceho prostredníctvom internetbankingu.

 

5.  Dodacie podmienky

5.1  Kupujúci môže požadovať dodávku objednaného tovaru: 

5.1.1  prostredníctvom dopravcu (kuriéra) na dodaciu adresu, ktorú uvedie v Objednávke; alebo 

5.1.2  osobným odberom u Predávajúceho v Prevádzke Predávajúceho. 

5.2  Tovar bude Kupujúcemu doručený podľa dostupnosti Tovaru a prevádzkových možností Predávajúceho, a to v nasledujúcich lehotách:

5.2.1  tovar, ktorý je skladom, bude doručený najneskôr do [•] dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy;

5.2.2  tovar, ktorý nie je skladom, bude doručený najneskôr do [odporúčame dlhšiu lehotu, napr. 30 dní] dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.

5.3  Predávajúci zabezpečí dodanie tovaru na základe voľby Kupujúceho. Predávajúci je povinný tovar pripraviť a zabaliť v súlade s platnými právnymi predpismi. 

5.4  Doručovanie kuriérom s platbou vopred podľa bodu 4.2.3 VOP

5.4.1  Cena za prepravu je účtovaná podľa váhy tovaru. Odhad ceny za prepravu môže zákazník získať v sekcii Nákupný košík tak, že zadá vybraný tovar a jeho množstvo. 

5.4.2  Cenník prepravy je nasledovný:

Celková váha zásielky

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH

Do 5kg

3,97

4,76

Do 10kg

4,78

5,74

Do 15kg

5,23

6,28

Do 20kg

6,04

7,25

Do 30kg

8,03

9,64

Nad 30kg*

systém automaticky zvolí osobný odber na predajni

* Po predchádzajúcej dohode o cene za prepravu je možné aj doručenie tovaru kuriérom s hmotnosťou nad 30 kg. V prípade záujmu kontaktujte Predávajúceho telefonicky alebo emailom.

5.4.3  Cena za prepravu tovaru (poštovné) je splatná spolu s kúpnou cenou za tovar. 

5.5  Doručovanie kuriérom s platbou na dobierku podľa bodu 4.2.2 VOP

5.5.1  Pre výpočet ceny za prepravu platí bod 5.5.1 VOP.

5.5.2  Pre cenník prepravy platí bod 5.5.2 VOP.

5.5.3  Cena dobierky je 2 EUR s DPH.

5.5.4  Kúpnu cenu za tovar spolu s cenou za prepravu tovaru a dobierku je Kupujúci  povinný uhradiť pri prevzatí tovaru.

5.6  Osobný odber v Prevádzke Predávajúceho

5.6.1  Ak si Kupujúci zvolí spôsob prepravy osobný odber, neuhrádza žiadne dodacie náklady. 

5.6.2  Tovar si môže Kupujúci vyzdvihnúť v Prevádzke Predávajúceho po tom, ako mu príde email s potvrdením, že tovar je pripravený na vyzdvihnutie.

5.7  Spoločné ustanovenia pre dodanie tovaru

5.7.1  Ak po potvrdení objednávky Predávajúcim tovar, pri ktorom bolo uvedené “skladom”, z dôvodu jeho rýchleho vypredania nebude momentálne k dispozícii k rýchlemu odberu, v dôsledku čoho Predávajúci nebude schopný doručiť Kupujúcemu tovar v lehote podľa bodu 5.3.1 VOP, Predávajúci bezodkladne po zistení tejto skutočnosti kontaktuje Kupujúceho za účelom dohody o zmene Objednávky. Ak nedôjde medzi Kupujúcim a Predávajúcim k dohode o zmene Objednávky, sú zmluvné strany oprávnené od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade Predávajúci bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy druhej zmluvnej strane vráti Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

5.7.2  Lehotou na dodanie tovaru nie je Predávajúci viazaný v prípade zásahu vyššej moci (vis maior), ako sú najmä živelné pohromy, vojny, občianske nepokoje, epidémia, štrajk a pod.  Po dobu trvania zásahu vyššej moci lehoty na dodanie tovaru neplynú. Pri predpokladanom dlhodobejšom trvaní skutočností charakteru vis maior, ako aj pri znemožnení uskutočniť predmet plnenia v dôsledku takýchto skutočností, sú obe zmluvné strany oprávnené od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade Predávajúci bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy druhej zmluvnej strane vráti Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

5.7.3  Kupujúci je povinný tovar prevziať, alebo ak odberateľom je osoba odlišná od Kupujúceho, zabezpečiť prevzatie tovaru v mieste, ktoré je uvedené ako miesto dodania v Potvrdení. V prípade preberania tovaru osobou odlišnou od Kupujúceho, je táto osoba povinná preukázať sa Potvrdením. V prípade pochybností sa má za to, že osoba, ktorá tovar prevzala, bola na takýto úkon oprávnená. 

5.7.4  Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky. Ak kupujúci tovar neskontroluje pri jeho preberaní, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto kontrole, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase preberania tovaru. Mechanické poškodenie obalu a prípadné množstevné chyby je Kupujúci povinný uplatniť u doručovateľa, resp. u pracovníka osobného odberu.

5.7.5  V prípade, ak Kupujúci tovar neprevzal z dôvodov na strane Kupujúceho, je Predávajúci oprávnený vyúčtovať Kupujúcemu náklady spojené s neúspešným doručením tovaru. Predávajúci je taktiež oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak bola kúpna cena za tovar, ktorého doručenie Kupujúci zmaril už uhradená, je Predávajúci oprávnený započítať si náklady v súvislosti s doručením tovaru voči prijatej platbe a zvyšnú sumu vydá Kupujúcemu. 

5.7.6  Ak si Kupujúci neprevezme tovar podľa bodu 5.8.5 VOP, môže požiadať Predávajúceho v lehote 3 dní do dňa neprevzatia tovaru o náhradné doručenie tovaru spolu s určením spôsobu doručenia, pričom dodacie náklady (poštovné) podľa bodov 5.5 až 5.6 VOP je Kupujúci povinný uhradiť za prvé ako aj náhradné doručovanie tovaru. V prípade, že Kupujúci v uvedenej lehote Predávajúceho požiada o náhradné doručenie tovaru, Predávajúci zabezpečí náhradné dodanie tovaru spôsobom oznámeným Kupujúcim. V prípade, že Kupujúci opätovne tovar neprevezme, Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

5.7.7  Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho okamihom jeho prevzatia Kupujúcim. 

5.7.8  Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru okamihom prevzatia tovaru.

 

6.  Záruka a reklamácie

6.1  Ustanovenia tohto bodu VOP sa vzťahujú výlučne na Kupujúcich – fyzické osoby, ktoré pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s Predávajúcim nekonali v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

6.2  Na Kupujúcich – právnické osoby a fyzické osoby, ktoré pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s Predávajúcim konajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a prípadne  zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.  

6.3  Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré ma tovar v čase jeho prevzatia Kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú na tovare v záručnej dobe. Pri použitom tovare Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu kúpnu cenu Predávajúci nezodpovedá za vadu tovaru, pre ktorú bola dojednaná nižšia kúpna cena. 

6.4  Na predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov a v prípade použitého tovaru 12 mesiacov. Ak ide o tovar podliehajúci rýchlej skaze, záručná doba je 24 hodín. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim, ak nie je uvedené inak. 

6.5  Kupujúci je povinný si uplatniť právo zo zodpovednosti za vady tovaru bez zbytočného odkladu po prejavení sa vady.

6.6  Kupujúci si právo zo zodpovednosti za vady (ďalej len „Reklamácia“) uplatňuje u Predávajúceho:

6.6.1  osobne v Prevádzke Predávajúceho; alebo

6.6.2  písomným podaním odoslaným Predávajúcemu na adresu jeho sídla alebo Prevádzky Predávajúceho; alebo 

6.6.3  vyplnením reklamačného formulára, ktorý je prístupný na Webovej stránke.

6.7  Pri uplatnení Reklamácie je Kupujúci povinný: 

6.7.1  doručiť Predávajúcemu na vlastné náklady reklamovaný výrobok osobne alebo poštou na Prevádzku Predávajúceho spolu s potvrdením o zakúpení tovaru a záručným listom, ak bol tento súčasťou výrobku;

6.7.2  popísať vady, pre ktoré je výrobok predkladaný na Reklamáciu; a

6.7.3  uskutočniť voľbu niektorého z práv podľa bodov 6.14 - 6.15 VOP. 

6.8  Reklamácia sa považuje za uplatnenú splnením poslednej z povinností podľa bodu 6.7 VOP.

6.9  Predávajúci vydá Kupujúcemu po splnení poslednej z povinností podľa bodu 6.7 VOP potvrdenie o uplatnení Reklamácie. Ak je Reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení Reklamácie doručiť Kupujúcemu  ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení Reklamácie. Potvrdenie o uplatnení Reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie Reklamácie iným spôsobom.

6.10  Predávajúci vydá o vybavení Reklamácie Kupujúcemu doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Predávajúci zašle doklad o vybavení Reklamácie Kupujúcemu na emailovú adresu  alebo adresu bydliska Kupujúceho uvedenú v reklamačnom formulári alebo v reklamačnom dokumente.

6.11  Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré z práv podľa bodov 6.14 -6.15 VOP uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia Reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia Reklamácie Predávajúci Reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie Reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie Reklamácie má Kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

6.12  Predávajúci môže vybaviť Reklamáciu jedným z týchto spôsobov: 

6.12.1  odovzdaním opraveného výrobku;

6.12.2  výmenou výrobku;

6.12.3  vrátením kúpnej ceny výrobku; 

6.12.4  vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku; alebo

6.12.5  odôvodneným zamietnutím reklamácie.

6.13  Predávajúci nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie pri vadách zapríčinených nekvalifikovanou obsluhou, neodborným zásahom do jednotlivých častí výrobku, ktoré zistí Predávajúci, pokiaľ zistená vada vznikla z uvedených dôvodov. V prípade, že vada nebola Predávajúcim kvalifikovaná ako záručná, Predávajúci môže výrobok opraviť a to na základe súhlasu Kupujúceho s vykonaním opravy výrobku a s jej cenou.

6.14  Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

6.15  Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia, aby sa vec riadne užívala, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6.16  Predávajúci môže podľa vlastnej úvahy vždy vrátiť Kupujúcemu zaplatenú cenu za tovar alebo dodať nový tovar.

 

7.  Odstúpenie od kúpnej zmluvy

7.1  Kupujúci má právo zakúpený tovar vrátiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a tým odstúpiť od kúpnej zmluvy. 

7.2  Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie výrobku, aj pred prevzatím tovaru. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy pred prevzatím tovaru, nie je Kupujúci oprávnený tovar prevziať. Ak Kupujúci napriek odstúpeniu od kúpnej zmluvy tovar prevezme je povinný: 

7.2.1  prevzatý tovar vrátiť bez zbytočného dokladu Predávajúcemu, alebo

7.2.2  odstúpenie od kúpnej zmluvy vziať späť.  

7.3  Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je: 

7.3.1  predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho;

7.3.2  predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

7.3.3  predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

7.4  Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa bodu 7.1 VOP u Predávajúceho doručením písomného odstúpenia a to buď (i) poštou na Prevádzku Predávajúceho alebo osobne v Prevádzke Predávajúceho, (ii) na emailovú adresu blava@spower-exim.skalebo (iii) odoslaním formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je možné odoslať prostredníctvom Webovej stránky. 

7.5  Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy bolo odoslané poštou Predávajúcemu, podané osobne v Prevádzke Predávajúceho alebo doručené na emailovú adresu blava@spower-exim.sk  najneskôr v posledný deň lehoty.

7.6  Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy znáša Kupujúci.

7.7  Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

7.8  Pri odstúpení od kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný doručiť výrobok v stave, aby ho bolo možné ďalej užívať, čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane všetkého príslušenstva a spolu s dokladom, ktorý preukazuje záväzkový vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim (doklad o kúpe výrobku).

7.9  Náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim znáša v plnom rozsahu Kupujúci. Kupujúci zároveň znáša aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

7.10  Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty výrobku, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s výrobkom: 

7.10.1  ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tohto výrobku, alebo

7.10.2  spôsobom, na ktorý výrobok nie je určený.

7.11  V prípade zníženia hodnoty výrobku podľa bodu 7.10 VOP je Predávajúci oprávnený od platieb podľa bodu 7.12 VOP odpočítať sumu zodpovedajúcu zníženiu hodnoty výrobku;

7.12  Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa splnenia poslednej z nasledovných podmienok: 

7.12.1  doručenie oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy alebo uplatnenia odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa bodu 7.4 VOP;

7.12.2  doručenie tovaru späť Predávajúcemu alebo preukázanie zaslania tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si výrobok vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. 

7.13  Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Predávajúci je oprávnený vždy vrátiť platby prevodom na účet Kupujúceho, ak mu ho Kupujúci oznámil. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

7.14  Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak z objektívnych dôvodov nie je možné poskytnúť Kupujúcemu kúpnou zmluvou dohodnuté plnenie a to zaslaním oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy na emailovú adresu Kupujúceho označenú Objednávke. V prípade, že do doručenia odstúpenia Kupujúcemu, Kupujúci zaplatil cenu za tovar, Predávajúci bez zbytočného odkladu vráti Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou. V prípade odstúpenia podľa tohto bodu VOP Predávajúci nemá voči Kupujúcemu žiadne nároky.

7.15  Predávajúci je taktiež oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak Kupujúci v termíne splatnosti za tovar riadne nezaplatil, alebo ak sa Kupujúci dostal do omeškania s prevzatím tovaru a to doručením písomného odstúpenia Kupujúcemu alebo zaslaním odstúpenia na emailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke. 

 

8.  Ochrana osobných údajov

8.1  Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci pri uzavretí kúpnej zmluvy s Kupujúcim spracúva osobné údaje Kupujúceho v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ako „Zákon o ochrane OU“). Zásady spracúvania osobných údajov sú upravené v tomto dokumente.

 

9.  Kontakty

9.1  Telefonický kontakt a elektronický kontakt na Predávajúceho pre účely komunikácie s Kupujúcim sú nasledovné: 

9.1.1  Tel. číslo 02/68202400 v hodinách od 8.00 do 16.00.

9.1.2  Emailová adresa blava@spower-exim.sk.

 

10.  Alternatívne riešenie sporov medzi predávajúcim a Kupujúcim

10.1  Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho Reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je každá právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1).

10.2  Ak má Kupujúci dojem, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva je zároveň oprávnený podať na Predávajúceho sťažnosť prostredníctvom online formulára na podanie sťažnosti, tzv. platformy RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorý je dostupný na odkaze: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

 

11.  Záverečné ustanovenia

11.1  Tieto VOP a všetky kúpne zmluvy uzatvorené na ich základe sa spravujú platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

11.2  V prípade sporov vzniknutých z právnych vzťahov medzi Predávajúcim a Kupujúcim je oprávnený konať a rozhodovať vecne a miestne príslušný súd.

11.3  Ak bude ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, nespôsobuje to neplatnosť, neúčinnosť ani nevymáhateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP.

11.4  Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť ustanovenia týchto VOP. Zmena účinnosti VOP nastáva momentom ich zverejnenia na Webovej stránke. Takto zmenené VOP sa nevzťahujú na kúpne zmluvy uzatvorené pred nadobudnutím ich účinnosti.

11.5  Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 20.8.2018.