Ochrana osobných údajov

 1. Všeobecné ustanovenia
  1. Predávajúci spoločnosť S PoweR export - import, s.r.o., so sídlom Pečnianska 31, 851 01, Bratislava, IČO: 31 367 551, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 6561/B (ďalej len „Predávajúci“) je prevádzkovateľom podľa § 4 ods. 2 písm. b) a § 6 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“).
  2. Kupujúcim sa na účely tohto dokumentu „Ochrana osobných údajov“ rozumie fyzická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s Predávajúcim uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho www.kozmetikaprevas.sk (ďalej len „Webová stránka“). Kupujúcim je aj každá fyzická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje Predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý Predávajúci ponúka.
  3. Predmetom Ochrany osobných údajov je úprava práv a povinností Predávajúceho a Kupujúceho pri spracúvaní osobných údajov Kupujúceho Predávajúcim.
 2. Všeobecné Podmienky spracovania osobných údajov
  1. Predvajúci bude spracúvať osobné údaje Kupujúceho samostatne bez poverenia sprostredkovateľov v zmysle § 8 ZnOOÚ.
  2. Pri nákupe prostredníctvom Webovej stránky bude Predávajúci spracúvať údaje Kupujúceho v rozsahu: titul, meno a priezvisko, adresa na doručenie tovaru vrátane PSČ (dodacia adresa), adresa na vystavenie faktúry vrátane PSČ (fakturačná adresa), telefónne číslo, elektronická adresa (e-mail).
  3. V prípade ak Predávajúci spracúva aj iné osobné údaje Kupujúceho, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
  4. Kupujúci poskytuje osobné údaje Predávajúcemu dobrovoľne pre riadne plnenie povinností Predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej nevyhnutnej komunikácie s ním. Bez poskytnutia uvedených údajov Predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s Kupujúcim a preto ju nebude možné s Kupujúcim ani uzavrieť.
  5. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho za účelom uzavretia kúpnej zmluvy, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, zúčtovania kúpnej ceny, vystavenia faktúry v nadväznosti na uzavretie kúpnej zmluvy, ako aj kontaktovania Kupujúceho v záujme vybavenia, prípadnej úpravy objednávky a doručenia objednaného tovaru, a to najviac po dobu piatich rokov od posledného nákupu prostredníctvom Webovej stránky.
  6. Predávajúci bude v rámci procesu uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje Kupujúceho v zmysle § 10 ods. 3 písm. b) ZnOOÚ bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, nakoľko spracúvanie osobných údajov Kupujúceho bude vykonávané Predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s Kupujúcim a spracúvanie osobných údajov Kupujúceho je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim
  7. S výnimkou spracovania osobných údajov podľa bodu 2.6 Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho so súhlasom Kupujúceho v súlade s § 11 ZnOOÚ. Kupujúci prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si tovaru prostredníctvom Webovej stránky. Osobné údaje budú spracované v informačnom systéme IS 01 E-SHOP s využitím programu Doména od spoločnosti Fresh idea s.r.o., so sídlom M.R. Štefánika 2560/40, 022 01 Čadca, IČO: 46 903 186 ako tvorcu Webovej stránky (ďalej len “Správca Webu“).
  8. V záujme riadnej správy a údržby Webovej stránky, Predávajúci môže poskytnúť osobné údaje Kupujúceho Správcovi Webu.
 3. vernostný program
  1. Registráciou na Webovej stránke a nákupom produktov zaradených do vernostného programu Webovej stránky Kupujúci dobrovoľne udeľuje Predávajúcemu súhlas na spracovanie osobných údajov (ust. § 11 ZnOOÚ) rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa na doručenie tovaru, adresa na vystavenie faktúry, telefónne číslo, e-mail v informačnom systéme IS Vernostný program.
  2. Predávajúci bude spracúvať osobné údaje Kupujúceho za účelom poskytovania zliav a bonusov spojených s nákupom Kupujúceho prostredníctvom Webovej stránky, a to najviac po dobu piatich rokov od posledného nákupu na Webovej stránky.
 4. Spotrebiteľské súťaže
  1. Kupujúci ako súťažiaci zaslaním fotografie alebo vyplnením súťažného formulára dobrovoľne udeľuje súhlas (ust. § 11 ZnOOÚ) na to, aby Predávajúci spracúval osobné údaje súťažiaceho v rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, e-mail, fotografia v informačnom systéme IS Spotrebiteľská súťaž.
  2. V prípade, že sú na zaslanej súťažnej fotografii vyobrazené iné osoby ako samotný súťažiaci a súťažiaci nepredloží Predávajúcemu spolu s fotografiou súhlas dotknutých osôb vyobrazených na zaslaných fotografiách na spracovanie osobných údajov Predávajúcim, Predávajúci takéto fotografie do súťaže nezaradí a budú zákonom predpísaným spôsobom zlikvidované. 
  3. Predávajúci bude spracúvať osobné údaje Kupujúceho za účelom účasti súťažiaceho na spotrebiteľskej súťaži, evidencie účastníkov spotrebiteľskej súťaže, vyhodnotenia víťazov a distribúcie výhier víťazom spotrebiteľskej súťaže. Predávajúci bude spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najviac po dobu piatich rokov od ukončenia súťaže.
 5. Newsletter
  1. Zaškrtnutím poľa „súhlasím so zasielaním informačných emailov“ Kupujúci dobrovoľne udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov (ust. § 11 ZnOOÚ) v rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa na doručenie tovaru, adresa na vystavenie faktúry, telefónne číslo, e-mail v informačnom systéme IS Marketing.
  2. Predávajúci bude spracúvať osobné údaje Kupujúceho za účelom zasielania marketingových ponúk, newsletter, informácií o produktoch a produktových novinkách Webovej stránky, a to najviac po dobu piatich rokov od udelenia súhlasu alebo po dobu piatich rokov od posledného nákupu prostredníctvom Webovej stránky, podľa toho čo nastalo neskôr.
 6. Vyhlásenia Predávajúceho
  1. Predávajúci týmto vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 ZnOOÚ:
   1. bude získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel;
   2. bude spracúvať len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie;
   3. bude spracúvať a využívať osobné údaje výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené; 
   4. nebude združovať osobné údaje, ktoré boli získané osobitne na rozdielne účely;
   5. bude spracúvať len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania; nesprávne a neúplné osobné údaje bude blokovať a bez zbytočného odkladu ich opraví alebo doplní; nesprávne a neúplné osobné údaje, ktoré nemožno opraviť alebo doplniť tak, aby boli správne a úplné, zreteľne označí a bez zbytočného odkladu ich zlikviduje;
   6. bude spracúvať osobné údaje vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania;
   7. spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu; a
   8. zlikviduje tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil.
 7. Poučenie o právach Dotknutej osoby
  1. Kupujúci je oprávnený udelený súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať a to doručením písomného oznámenia Predávajúcemu. Z doručeného oznámenia musí byť jasné kto ho podáva, komu je určený a akých osobných údajov sa týka, prípadne v akej dobe po doručení oznámenia je odvolanie súhlasu účinné.
  2. Kupujúci je taktiež oprávnený na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať:
   1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané;
   2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie;
   3. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
   4. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie;
   5. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.
  3. Ďalšie práva Kupujúceho týkajúce sa nakladania s osobnými údajmi Kupujúceho nájdete v § 28 až 30 ZnOOÚ. V prípade záujmu o detailnejšie informácie o právach Kupujúceho v súlade so ZnOOÚ môže Kupujúci Predávajúceho kontaktovať alebo navštíviť nasledovnú stránku:
  4. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/122/20140415#hlava-stvrta